Кызылда агаар (вентиляция) кирер клапаннар тургузары
 
 

Кызылда агаар (вентиляция) кирер клапаннар тургузары

Халас хемчээл чагыдып алыр

 

 

 
 

Кызылда агаар (вентиляция) кирер клапаннар тургузары

Халас хемчээл чагыдып алыр

Берге айтырыглар болгаш оларның чылдагааннары

 
Плесень возле окна

СОҢГАЛАР ЧАНЫНДА ДҮДҮК

Соңгалар чанында дүдүк колдуунда шык, арыг агаар кирбес бажыңнарга тыптыр

Душно

ДУНААРГАЙ

Бажыңның дунааргайы вентиляция системазы болгаш арыг агаар кирбези-биле дорт холбаалыг

 
 
Потеют окна

СОҢГАЛАРНЫҢ ДЕРИДЕРИ

Бажың иштинде агаар болгаш стеклопакеттиң температураларының ылгалдыындан, соңга тургузуунуң шык/соок киирбезинден соңгаларда суг дамдылары тыптыры хамааржыр

Шум при проветривании

АГААРЛАДЫП ТУРДА ДААШ-ШИМЭЭН

Бажың ишти дунааргай болбазын дээш, соңганы ажыткаш, агаар киирип өөренип каан бис. Ынчалза-даа, соңганы ажытпышаан, кудумчудан дааш-шимээн, доозун, хөө киирип турар бис. Ылаңгыя хөө айтырыы хоорайывыста онза чугула

 

Вентиляция киирериниң белен шиитпири

 
Плесень и конденсат

КрестСоңгаларда дүдүк болгаш суг дамдылары

КрестСоңгаларның деридери

КрестДунааргай

КрестАгаарладып турда дааш-шимээн

КрестБүдүн чыл иштинде арыг агаар кирери

КрестАгаарладырының херээ чок

КрестДааш-шимээнни, доозунну сиңирип алыр

Душно
 
 

Кадык агаар-бойдус

бажыыңар иштинде!

 
Работает в любом климате

Кандыг-даа агаар-бойдуска ажылдаар

Бистиң кыжывыска таарыштыр кылдынган

Свежий воздух круглый год

Бүдүн чыл иштинде арыг агаар

Бажың ишти кезээде арыг, амыдыралга таарымчалыг – соңга артында чылдың үелери хамаанчок

 
 
Быстрая и профессиональная установка от Ампир

"Ампирден" дүрген болгаш профессионалдыг тургузары

Бүгү ажыл 40 минуттан көвүдевес, эптелгези магадылалдыг

Камныг шиитпир

Камныг шиитпир

Бистиң өртектеривис эң камныг улусту когаратпас

 
 
Идеально для любых зданий

Кандыг-даа бажыңнарга кончуг эки

Бажың азы офисче Домвент салып ап болур силер

Гарантия высокого качества

Кончуг эки шынарның магадылалы

2014 ч. агаар киирер клапан Домвент "Россияның эң эки барааннары" деп бүгү Россияның мөөрейинге удуп алган

 

Берге айтырыглар болгаш оларның чылдагааннары

 
Плесень возле окна

СОҢГАЛАР ЧАНЫНДА ДҮДҮК

Соңгалар чанында дүдүк колдуунда шык, арыг агаар кирбес бажыңнарга тыптыр

 
 
Душно

ДУНААРГАЙ

Бажыңның дунааргайы вентиляция системазы болгаш арыг агаар кирбези-биле дорт холбаалыг

 
 
Потеют окна

СОҢГАЛАРНЫҢ ДЕРИДЕРИ

Бажың иштинде агаар болгаш стеклопакеттиң температураларының ылгалдыындан, соңга тургузуунуң шык/соок киирбезинден соңгаларда суг дамдылары тыптыры хамааржыр

 
 
Шум при проветривании

АГААРЛАДЫП ТУРДА ДААШ-ШИМЭЭН

Бажың ишти дунааргай болбазын дээш, соңганы ажыткаш, агаар киирип өөренип каан бис. Ынчалза-даа, соңганы ажытпышаан, кудумчудан дааш-шимээн, доозун, хөө киирип турар бис. Ылаңгыя хөө айтырыы хоорайывыста онза чугула

 

Вентиляция киирериниң белен шиитпири

Плесень и конденсат

КрестСоңгаларда дүдүк болгаш суг дамдылары

КрестСоңгаларның деридери

КрестДунааргай

КрестАгаарладып
турда дааш-шимээн

КрестБүдүн чыл иштинде арыг агаар кирери

КрестАгаарладырының херээ чок

КрестДааш-шимээнни, доозунну сиңирип алыр

Установленный клапан
 

Кадык агаар-бойдус

бажыыңар иштинде!

Нажмите
Стрелка
 
Чук соңгалар моон соңгаар деритпес
 
 
Кудумчудан сериин агаар бажыңче шимелде решетка таварыштыр кирер
 
Агаар хана өттүр чук хоорзажыгаштан кирер
 
Дааш-шимээн сиңирер херекселче киргеш, шимээн, доозунну сиңирбишаан, агаар кадыг шүүр эрттер
 
Клапандан үнгеш, кудумчудан агаар радиаторнуң изиг агымы-биле холбашкаш, чылыыр
Работает в любом климате

Кандыг-даа агаар-бойдуска ажылдаар

Бистиң кыжывыска таарыштыр кылдынган

Свежий воздух круглый год

Бүдүн чыл иштинде арыг агаар

Бажың ишти кезээде арыг, амыдыралга таарымчалыг – соңга артында чылдың үелери хамаанчок

Быстрая и профессиональная установка от Ампир

"Ампирден" дүрген болгаш профессионалдыг тургузары

Бүгү ажыл 40 минуттан көвүдевес, эптелгези магадылалдыг

Экономичное решение

Камныг шиитпир

Бистиң өртектеривис эң камныг улусту когаратпас

Идеально для любых зданий

Кандыг-даа бажыңнарга кончуг эки

Бажың азы офисче Домвент салып ап болур силер

Гарантия высокого качества

Кончуг эки шынарның магадылалы/p>

2014 ч. агаар киирер клапан Домвент "Россияның эң эки барааннары" деп бүгү Россияның мөөрейинге удуп алган

 

Силерниң дылыңарга чугаалажыр бис

Орус азы тыва дылга сүме ап болур силер

Русский и тувинский языки
 

Шынар хыналдазында 4 эптелге бригадазы бар

 
 

Практика көргүзүп турары-биле, эптелгени өске черге чагыдып алырыңарга, эптекчилер силерже чедипкээр деп магадылал кым-даа бербес. Бистиң компанияның штадында 4 мергежилдиг эптелге бригадазы бар, олар стандарт база корум-чурум ёзугаар ажылдап турарлар. Кылган ажылдың чуруу, хол үжүү салдынганы, ажыл кылдынганы дугайында доктаал, клиентиден санал бар турда, ынчан ажыл кылдынган деп санаттынар, ынчан эптекчилер шалыңын алыр. Бистиң ажылывыстың шынары, эптекчилерниң ажылының харыысалгазы база хуусаа иштинге ажылды бүдүрери - ажылывыстың тускай системага чагыртканы магадылап турар.

 
 
Дужаары болгаш эптээри хусаазын ашпас
"Арыг-силиг" болгаш "ээлдек" эптелге
 
 
Кылдынган чүүлдерни чедиргеш, тургузар үезин эгезинде-ле билип алыр силер. Хуусаа ёзугаар кылдынмас болза, чиигелделер бээр бис.
Специалист тускай хептиг кээр, эптелге девискээринге шывыг чадып каар
 

Силерниң дылыңарга
чугаалажыр бис

Русский и тувинский языки

Орус азы тыва дылга сүме ап болур силер

Шынар хыналдазында 4 эптелге бригадазы бар

 

Практика көргүзүп турары-биле, эптелгени өске черге чагыдып алырыңарга, эптекчилер силерже чедипкээр деп магадылал кым-даа бербес. Бистиң компанияның штадында 4 мергежилдиг эптелге бригадазы бар, олар стандарт база корум-чурум ёзугаар ажылдап турарлар. Кылган ажылдың чуруу, хол үжүү салдынганы, ажыл кылдынганы дугайында доктаал, клиентиден санал бар турда, ынчан ажыл кылдынган деп санаттынар, ынчан эптекчилер шалыңын алыр. Бистиң ажылывыстың шынары, эптекчилерниң ажылының харыысалгазы база хуусаа иштинге ажылды бүдүрери - ажылывыстың тускай системага чагыртканы магадылап турар

Дужаары болгаш эптээри хусаазын ашпас
Кылдынган чүүлдерни чедиргеш, тургузар үезин эгезинде-ле билип алыр силер. Хуусаа ёзугаар кылдынмас болза, чиигелделер бээр бис
"Арыг-силиг" болгаш "ээлдек" эптелге
Специалист тускай хептиг кээр, эптелге девискээринге шывыг чадып каар

Өртээ

 
Стеновой клапан Домвент

Хана клапаны Домвент

Бажыңче арыг агаар киирерин хандырар клапан

Ханада клапан, соңга ажытпайн, кудумчудан арыг агаар кирерин хандырар, кудумчунуң шимээнинден, доозундан, артык шыктан камгалаар.
Агаар киирер хана клапаны "Домвент" батарея кырынга тургустунар. Ооң хараазы-биле бажыңның агаары эң күштүг сооктарда безин арыг болгаш чылыг артып каар, а соңгалар үргүлчү хааглыг туруп болур. Алдарлыг шынары, чиик өртээ, хана клапанының кончуг эки техниктиг шынарлары ажыктыы-биле өске агаар киирер клапаннардан тускайлап турар

2 500 РЧагыдар

Стеновой клапан Домвент

Домвент-Оптима

Суугу чылыдылгалыг азы "чылыг шала" системалыг бажыңнарче арыг агаар киирер клапан

Соңгалар хааглыг турда агаар киирер хана клапаны "Оптима" бажыңче чайгаар арыг агаар кирерин хандырар. Кудумчудан доозун биле шимээн шак ынчалдыр агаарладырга, өрээлче кирбес. Артык шыкты узуткааш, дунааргайның, соңга деридериниң, соңгаларда/ханаларда дүдүктүң айтырыгларын шиитпирлеп турар. Ховар технологиялар ачызы-биле эң соок үелерде өттүр каккан салгын, бажың ишти соорун болдурбас. "Оптима" батарея болгаш соңганың адаккы эргини аразынга тургустунуп болур

2 700 РЧагыдар

 
 
Двервент

Двервент

Шимээн чокка агаарны эжиктер, ханалар, ооргалар өттүр эрттирер

Шын ажылдап турар черле бар азы механиктиг сордурар вентиляция байдалында агаар киирер клапан "ДВЕРВЕНТ" өрээлдер аразынга агаар эргилдезин хандырар чылыш чок тургузуг-дур. Агаар шимелде решеткадан киргеш, клапанның шимээнин сиңирер херекселже киргеш, өске талазында дөмейлешкек шимелде решеткадан үне бээр. Ванна биле санузелдерге кончуг эки тааржыр.

1 500 РЧагыдар

Norvind lite

Norvind lite

Чылыглавас бажыңнарга болгаш лоджияларга агаар киирер хана клапаны

Агаар киирер клапан Norvind lite – чылыш чок тургузуг, чылыглавас бажыңнарже агаар киирерин хандырып турар (подвал, лоджия, техниктиг оран-сава), ылаңгыя шын ажылдап турар черле бар азы механиктиг сордурар вентиляция байдалында болгаш хостуг агаар шимчээшкининге агаар эртпес кылдыр дуглаан, өрээлдер аразында моондак чок байдалда. Агаар киирер клапан -40 - +80 агаар температуразынга ажыглатыннар

2 200 РЧагыдар

 

Өртээ

Стеновой клапан Домвент

Хана клапаны Домвент

Бажыңче арыг агаар киирерин хандырар клапан

Ханада клапан, соңга ажытпайн, кудумчудан арыг агаар кирерин хандырар, кудумчунуң шимээнинден, доозундан, артык шыктан камгалаар

2 500 РЧагыдар

Стеновой клапан Домвент

Домвент-Оптима

Суугу чылыдылгалыг азы "чылыг шала" системалыг бажыңнарче арыг агаар киирер клапан

Соңгалар хааглыг турда агаар киирер хана клапаны "Оптима" бажыңче чайгаар арыг агаар кирерин хандырар. Кудумчудан доозун биле шимээн шак ынчалдыр агаарладырга, өрээлче кирбес

2 700 РЧагыдар

Двервент

Двервент

Шимээн чокка агаарны эжиктер, ханалар, ооргалар өттүр эрттирер

Шын ажылдап турар черле бар азы механиктиг сордурар вентиляция байдалында агаар киирер клапан "ДВЕРВЕНТ" өрээлдер аразынга агаар эргилдезин хандырар чылыш чок тургузуг-дур. Ванна биле санузелдерге кончуг эки тааржыр.

1 500 РЧагыдар

Norvind lite

Norvind lite

Чылыглавас бажыңнарга болгаш лоджияларга агаар киирер хана клапаны

Агаар киирер клапан Norvind lite – чылыш чок тургузуг, чылыглавас бажыңнарже агаар киирерин хандырып турар (подвал, лоджия), ылаңгыя шын ажылдап турар черле бар азы механиктиг сордурар вентиляция байдалында болгаш хостуг агаар шимчээшкининге агаар эртпес кылдыр дуглаан, өрээлдер аразында моондак чок байдалда

2 200 РЧагыдар

 
 
 
 
 

Наши контакты

Республика Тыва г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151 (район мебельной фабрики)

Тел.: 8 (39422) 2-30-62

Сот.: 8 (905) 920-48-48

Viber, WhatsApp, Telegram: 8 (923) 214-32 62

Адрес электронной почты: zakazokna@ampir17okna.ru

Написать в WhatsApp

Режим работы

Пнд. - птн.: с 9-00 до 18-00

Суббота: с 10-00 до 17-00

Воскресенье: с 10-00 до 16-00

 

Бистер-биле харылзаа

Тыва Республика, Кызыл хоорай, Оюн Күрседи кудумчузу, 151 (мебель фабриказының чоогу)

Тел.: 8 (39422) 2-30-62

Сот.: 8 (905) 920-48-48

Viber, WhatsApp, Telegram: 8 (923) 214-32 62

Электроннуг шуудаң адрези: zakazokna@ampir17okna.ru

Написать в WhatsApp

Ажылдаар шактары

Пнд. - птн.: с 9-00 до 18-00

Суббота: с 10-00 до 17-00

Улуг-хүн: с 10-00 до 16-00

 

Наши контакты

Республика Тыва г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151 (район мебельной фабрики)

Тел.: 8 (39422) 2-30-62

Сот.: 8 (905) 920-48-48

Viber, WhatsApp, Telegram: 8 (923) 214-32 62

Адрес электронной почты: zakazokna@ampir17okna.ru

Написать в WhatsApp

Режим работы

Пнд. - птн.: с 9-00 до 18-00

Суббота: с 10-00 до 17-00

Воскресенье: с 10-00 до 16-00

 

Бистер-биле харылзаа

Тыва Республика, Кызыл хоорай, Оюн Күрседи кудумчузу, 151 (мебель фабриказының чоогу)

Тел.: 8 (39422) 2-30-62

Сот.: 8 (905) 920-48-48

Viber, WhatsApp, Telegram: 8 (923) 214-32 62

Электроннуг шуудаң адрези: zakazokna@ampir17okna.ru

Написать в WhatsApp

Ажылдаар шактары

Пнд. - птн.: с 9-00 до 18-00

Суббота: с 10-00 до 17-00

Улуг-хүн: с 10-00 до 16-00